Меню
Добавени продукти

Декларация за поверителност

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

МОДЖО ТРЕЙД ЕООД e фирма, занимаваща се с търговия на риболовни принадлежности.


Данни за контакт с МОДЖО ТРЕЙД ЕООД:


Местоположение:

Държава: България

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен ж.к. Сторгозия, бл. 45, вх. Б, ап. 15

Телефон: 088 77 38 904

Ел. поща: office @carpmojo.com

Интернет страници:  https://carpmojo.com

 

Отговорно лице по защита на данните:

С нашето oтговорно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: office @carpmojo.com

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

1. Физически лица, клиенти на физическия магазин: Имена, Адрес, email, Телефонен номер, ЕГН – единствено при кандидатстване на стоков кредит

2. Физически лица, клиенти на електронния магазин: Имена, Адрес, email, Телефонен номер, ЕГН – единствено при кандидатстване на стоков кредит, IP адрес, бисквитки 


Източник:

Данните са получени от субекта на данни

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Служители и работници: Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Дружеството в качеството му на работодател;

  
Клиенти на физическия и електронен магазин: Администриране на отношенията с клиенти на дружеството и предоставяне на услуги; Осъществяване на транспорт и доставка на заявени, поръчани и/или вече закупени стоки; изготвяне на товарителници, обратни разписки, платежни документи и други документи, свързани с извършването на транспорт и доставка на стоки и/или документи. Изпълнение на законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, организации, учреждения и др. органи на власт; осъществяване на контакт и кореспонденция;


Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

  • Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
  • Обработването е необходимо и за спазване на законови задължения, възникнали за МОДЖО ТРЕЙД ЕООД (напр. по Закона за защита на потребителите за администриране на постъпили рекламации; по Закона за счетоводството за съхранение на счетоводна документация, по Кодекса на труда за администриране на трудовите правоотношения, Кодекса за социално осигуряване, данъчното законодателство, ДОПК, ЗДДС и др.)
  • Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:
  • Осъществяване на търговската дейност на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД; Сключване и изпълнение на договори, страна по които е МОДЖО ТРЕЙД ЕООД


Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Клиенти на физическия и електронен магазин: Получатели на Вашите данни могат да бъдат куриерски дружества във връзка с реализиране на доставка на стоки и кредитни институции във връзка с ваше искане за покупка на кредит.

Служители и работници: Получатели на Вашите данни могат да бъдат счетоводна къща в качеството си на обработващ лични данни и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения

Третите страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД.


Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните по образец.


Период на съхраняване на данните: 

МОДЖО ТРЕЙД ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока, предвиден по правоотношението, в договора или срока на валидност на офертата; в случай на подадена рекламация – до окончателно приключване на рекламационното производство;

Независимо от това данните се съхраняват до изтичане на съответните законовоопределени срокове, в случай, че има такива, като данните ще бъдат съхранявани по начините, подробно описани в Политика за защита на личните данни, приета от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД, с която може да се запознаете във физическия магазин на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД или онлайн на сайтовете на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД  - carpmojo.com и в съответствие с утвърдения от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД График за събиране и унищожаване на категории данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o   когато сте оттеглил своето съгласие;

o   когато сте възразил срещу обработването,

o   когато обработването е незаконосъобразно;

o   когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

o   когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • имате право да поискате от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

-   при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

-   за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес.

-   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез МОДЖО ТРЕЙД ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД .

 

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни по-долу:

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".


Защо МОДЖО ТРЕЙД ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да можем да Ви предоставим продуктите и услугите, които предлагаме, е необходимо да съберем лични данни от категориите и за целите, подробно описани по-горе.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, МОДЖО ТРЕЙД ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.


Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност по-горе подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.


Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

МОДЖО ТРЕЙД ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).


Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

МОДЖО ТРЕЙД ЕООД обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

 •  Данните се съхраняват в помещения, охранявани със СОТ система;
 • Достъпът до административните помещения на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД е ограничен – установена е система за контролиран достъп; външни лица се допускат само след идентифицирането им и с придружител от МОДЖО ТРЕЙД ЕООД;
 • Има действаща система за видеонаблюдение на територията на административните и търговски помещения на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД.
 • Достъп до данните, които са в електронен вид, се съхраняват в специализирани софтуерни програми, като достъп до тях имат само съответните отговорници, за които са създадени отделни акаунти с отделно потребителско име и парола, които са известни само на съответния отговорник;
 • Установена е честа смяна на паролите за достъп с цел постигане на по-високо ниво на защита на данните;
 • Има утвърдени различни процедури, които гарантират сигурността при обработката, съхраняването и унищожаването на данни;
 • Инсталиран е антивирусен софтуер и защитни стени на всички компютърни устройства; при неактивност на софтуерните програми, съдържащи данни, достъпът до тях автоматично се деактивира; всеки служител, който работи с компютърно устройство въвежда потребителско име и парола за да може да го използва;
 • Данните, които са на хартиен носител се съхраняват в заключен шкаф, достъп до който има само съответният отговорник;
 • Данните в електронните магазини за защитени посредством SSL сертификат (Secure Sockets Layer (SSL) е протокол за активиране на криптиране на данни в интернет или интранет и за подпомагане на потребителите на уеб страници да потвърдят собственика на уеб сайта.)


Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

МОДЖО ТРЕЙД ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на МОДЖО ТРЕЙД ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължениe да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.


Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Регистрираните потребители в електронния магазин могат да упражняват своите права посредством инструментите за управление на лични данни в профила.

Сайтът използва бисквитки, необходими за работата на някои важни функции. Политика за бисквитките